Otvorená výzva

Projekt ALFA ponúka bezplatnú, na mieru šitú podporu pre bioplynové projekty v sektore živočíšnej výroby, vrátane služieb obchodného a technického charakteru, mentoringu, príležitostí na nadviazanie kontaktov, tzv. networking a aktivít na budovanie kapacít.

Cieľom projektu ALFA je urýchliť zavádzanie bioplynových riešení a aktívne podporiť viac ako 50 projektov. V čom a ako ich podporiť? Najmä pri ich komplexnej a účinnej implementácii a zavádzaní bioplynových systémov, a to prostredníctvom poskytnutia dopytovo orientovaných služieb v dvoch kolách. S radosťou oznamujeme, že práve bola vyhlásená 1. otvorená výzva. Ak máte záujem o bioplynové riešenia v sektore živočíšnej výroby, nenechajte si ujsť túto príležitosť a vyplňte žiadosť ešte dnes! Výzva je otvorená do 29. februára 2024 do 17.00 hod. stredoeurópskeho času!

Chopte sa možnosti, ktorú ponúkame

Naštartujte i u Vás revolúciu v oblasti bioplynu v chove hospodárskych zvierat: Dve kolá bezplatnej obchodnej a technickej podpory!

Relevantní uchádzači

Chovatelia hospodárskych zvierat s existujúcimi bioplynovými stanicami, ktorí chcú zvýšiť ich účinnosť a zlepšiť funkčnosť.

Chovatelia hospodárskych zvierat bez bioplynových staníc, ktorí chcú inštalovať bioplynový systém (úroveň investičnej pripravenosti).

Bioplynové stanice využívajúce, okrem iných druhov surovín, ako vstupnú surovinu aj maštaľný hnoj.

Združenia poľnohospodárov, ktorí chcú inštalovať alebo zlepšiť súčasný bioplynový systém.

Energetické komunity, ktoré chcú nainštalovať/zlepšiť bioplynové systémy využívajúce okrem iných vstupných surovín i maštaľný hnoj.

Iné zainteresované strany, ktoré majú záujem o chov hospodárskych zvierat s bioplynovými riešeniami, vr. investorov.

Portfólio ponúkaných služieb

SLUŽBY OBCHODNEJ PODPORY

1. Prieskum trhu: Analýza trhu po:

1) identifikácia cieľového trhu, 2) analýza vonkajšieho prostredia (PESTLE), 3) prehľad trhu (kvantifikácia, trendy, analýza konkurencie) a 4) atraktivita trhu (Porterových 5 síl).

2. Obchodné odelovanie a plánovanie:

Vývoj inovatívnych obchodných modelov prispôsobených potrebám a špecifikám účastníka (pre energiu a digestát) na základe metodiky Business Model Canvas.

3. Podpora prístupu k financiám:

Identifikácia európskych, regionálnych a národných možností financovania na implementáciu bioplynových technológií v chove hospodárskych zvierat s postupnými návodmi, ako si ich zabezpečiť.

4. Podnikové a udržateľné financovanie:

Posúdenie ziskovosti potenciálnych investícií vynaložených na zavedenie/zlepšenie bioplynového systému (IRR, ROI, NPV, CapEx, OpEx atď.).

5. Poradenstvo medzi farmármi:

Mentoring a výmena poznatkov medzi farmármi, či poľnohospodármi (,ktorí už majú vo svojich prevádzkach bioplynové riešenia) a chovateľmi hospodárskych zvierat, ktorí majú záujem o bioplyn (podporené prípady).

SLUŽBY TECHNICKEJ PODPORY

6. Koncepčný návrh a vývoj bioplynových systémov:

Koncepčný návrh zahŕňa rozhodujúce aspekty výroby bioplynu, ako je určenie veľkosti a konštrukcie bioplynového zariadenia, ako aj výber vhodných technologických riešení.

7. Vyhodnotenie potenciálu bioplynu na základe predbežných výpočtov:

Výber vhodných zmesí substrátov, ktoré zabezpečia vysokú výťažnosť bioplynu prostredníctvom realizácie predbežných výpočtov. Výťažnosť bioplynu by sa mala brať do úvahy, pretože do veľkej miery súvisí s produktivitou bioplynu.

8. Energetické a environmentálne analýzy hodnotiace energetickú a uhlíkovú stopu počas celého životného cyklu:

Hodnotenie environmentálnych vplyvov vyplývajúcich z výroby bioplynu prostredníctvom analýzy životného cyklu. LCA prispeje k identifikácii etáp, ktoré najviac poškodzujú životné prostredie, a preskúma scenáre z hľadiska rôznych kritických parametrov, ako je napríklad využívanie rôznych typov surovín s ohľadom na environmentálne aspekty.

9. Poradenstvo v oblasti implementácie a monitorovania bioplynových riešení:

Príspevok k monitorovaniu bioplynových staníc a k organizácii efektívnej prevádzky. Interakcia so spolupracujúcimi poľnohospodármi s cieľom odstrániť prípadné obavy a prekážky.

10. Technická podpora farmárom pri hodnotení a porovnávaní ponúk od dodávateľov bioplynovyých zariadení:

Podpora pri výbere optimálneho technického riešenia na výrobu bioplynu a biometánu v ich poľnohospodárskom podniku.

Ako podať žiadosť

Online formulár

Používateľ vyplní online formulár so
základnými informáciami o svojom projekte.

Krok 1: Zaregistrujte sa na ALFA Engagement Platform.

Krok 2: Potvrďte svoju registráciu prostredníctvom e-mailu.

Krok 3: Vyplňte krátky online formulár žiadosti a formulár informovaného súhlasu.

Krok 4: Skontrolujte a potvrďte správnosť informácií zaslaných na Váš e-mail.

Nahranie súboru/žiadosti

Používateľ vyplní formulár so základnými
informáciami o svojom projekte a nahrá súbory.

Krok 1: Stiahnite si formulár žiadosti, vrátane formulára informovaného súhlasu.

Krok 2: Zaregistrujte sa na ALFA Engagement Platform.

Krok 3: Potvrďte  svoju registráciu prostredníctvom e-mailu.

Krok 4: Nahrajte súbor so všetkými potrebnými informáciami.

Krok 5: Skontrolujte a potvrďte správnosť informácií zaslaných na Váš e-mail.

Upozorňujeme, že na získanie prístupu k podporným službám ALFA projektu je potrebná registrácia na ALFA Engagement Platform.
Medzi týmito dvoma spôsobmi podávania žiadostí nie sú žiadne rozdiely. Je len na zvážení používateľa, pre ktorý sa rozhodne.

Jazykové verzie

Referenčné podmienky

Podrobnejšie informácie nájdete v referenčných podmienkach v tomto súbore.

Potrebujete pomoc?

Kontaktujte Hub manažéra vo Vašom rodnom jazyku.

Čo od Vás potrebujeme

Podeľte sa o základné informácie o Vašom projekte. Popíšte súčasný stav, Vašu predstavu/projektový zámer, Vaše ciele a vyberte, či popíšte podpornú službu, o ktorú máte záujem.

Poznámka: Oboznámte sa s našimi zásadami ochrany osobných údajov a súborov cookie

Časový harmonogram

15 Dec 2023 – 29 Feb 2024

Podávanie žiadostí


29 Feb 2024 – 8 Mar 2024

Hodnotenie, výberové konanie a párovanie


11 Mar 2024 – 14 Jun 2024

Akčný plán, poskytovanie služieb a spätná väzba

Výberové kritériá

Ziskovosť
Replikačný potenciál
Úroveň inovačného potenciálu
Prínosy pre životné prostredie
Úroveň zapojenia žien
Geografické rozšírenie
Jasná potreba podpory

Transparentnosť

V rámci výberového procesu sa projekty posudzujú výlučne na základe objektívnych výberových kritérií a nie na základe vonkajších fyzických, či iných charakteristík žiadateľa (ako sú napr. rasa, farba pleti, pohlavie, vek a náboženstvo).

Spravodlivý a transparentný výberový proces poskytuje každému uchádzačovi rovnakú možnosť uchádzať sa o podporu. Referencie, či overovanie totožnosti považujeme za súčasť spravodlivého výberového procesu.

Výberový proces

Vyššie uvedené kritériá nie sú totožné s požiadavkami na oprávnenosť, ale zaručujú transparentný a spravodlivý výberový proces garantujúci rovnaké možnosti pre všetkých uchádzačov. Transparentnosť v sebe obsahuje i záväzok hodnotiť bez predsudkov súvisiacich s rasou, farbou pleti, vekom, náboženstvom, či akýmkoľvek iným faktorom. Výberová komisia projektu ALFA, zložená z desiatich partnerov konzorcia, má za úlohu posúdiť projekty podľa vyššie uvedených kritérií. V tomto kole výziev sa vyberie 25 projektov s najvyšším počtom bodov, ktoré budú ďalej spolupracovať s odborníkmi projektu ALFA a získajú podporné služby poskytované v rámci tohto projektu.

Consortium Partners

©2024 ALFA Engagement Platform

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account