Are you a livestock farmer? Do you find the biogas solutions, a good idea for your farm?

Let us help you pro bono!

Stanislava Drusková

Email: s.druskova@pedal-consulting.eu

Tel.: +421 905 628 657

LinkedIn: ALFA Project

PEDAL Consulting

Hub Manager

Stanislava Drusková

s.druskova@pedal-consulting.eu

Tel.: +421 905 628 657

LinkedIn: ALFA Project

Stania, a Political Science graduate, brings over 15 years of expertise in international project management. She led the Department of International Activities at the Slovak Business Agency, spearheading the development and implementation of EU projects. Stania also successfully executed EU projects at the Association of Lecturers and Career Advisors. Currently, she drives renewable energy projects at PEDAL Consulting with unwavering dedication.

Country profile: Slovakia (based on the online survey run by the project)

Social acceptance

High level of satisfaction among respondents for the construction of biogas plants at municipality, regional/provincial, and national levels.
More willingness to accept compensation in the form of electricity bill discounts for biogas plants constructed within 500m of their homes.

Support needs

Business support needs: administrative support, financial evaluation and access to finance.
Technical support needs: concept design and development, and biogas solutions’ potential assessment.

Favourable conditions & enablers

Important factors for promoting the uptake of biogas technologies: public financial support schemes for biogas injected to the grid and for farmers investing in biogas plants and regulatory mandates on digestate processing and manure management.
Favourable conditions: policy incentives, and market conditions.
Less favourable conditions: financial, legal and social conditions.

Barriers

Technical barriers: lack of technical training and knowledge, lack gas infrastructure, and lack of skilled workforce.
Economic barriers: high investment costs, lack of subsidies and investment risk.
Institutional barriers: complex administrative and legal procedures, uncertain policy landscape, inadequate incentives and lack of political support.
Socio-cultural barriers: lack of awareness, resistance to change, and low social acceptance.
Environmental side-effects: odour and noise complaints, impact on food security and climate from energy crop monocultures.
Barriers for women to be engaged in the biogas sector: beliefs about women’s skillset, job appeal, and gender role stereotypes.

Ste chovateľ hospodárskych zvierat? Je podľa Vás zavedenie bioplynu dobrým nápadom pre Vašu farmu?

Dovoľte nám, aby sme Vám pomohli pro bono!

Stanislava Drusková

Email: s.druskova@pedal-consulting.eu

Tel.: +421 905 628 657

LinkedIn: ALFA Project

PEDAL Consulting

Hub Manager

Stanislava Drusková

s.druskova@pedal-consulting.eu

Tel.: +421 905 628 657

LinkedIn: ALFA Project

Stania vyštudovala politológiu a má viac ako 15 rokov skúseností v oblasti riadenia medzinárodných projektov v rôznych oblastiach. Viedla Odbor medzinárodných aktivít v Slovak Business Agency a úspešne realizovala projekty i v Asociácii lektorov a kariérnych poradcov. V súčasnosti s neochvejným nasadením implementuje projekty v oblasti obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti PEDAL Consulting.

Profil krajiny: Slovensko (na základe online prieskumu realizovaného v rámci projektu)

Sociálna akceptácia

Vysoká miera spokojnosti respondentov s výstavbou bioplynových staníc na úrovni obcí, regiónov/obcí a na národnej úrovni.
Väčšia ochota akceptovať kompenzácie vo forme zliav na účtoch za elektrinu za bioplynové stanice postavené do 500 m od ich domovov.

Potreby podpory

Potreby podpory podnikania: administratívna podpora, finančné zhodnotenie a prístup k financiám.
Potreby technickej podpory: návrh a vývoj koncepcie a posúdenie potenciálu bioplynových riešení.

Priaznivé podmienky a faktory

Dôležité faktory na podporu zavádzania bioplynových technológií: verejné systémy finančnej podpory pre bioplyn dodávaný do siete a pre poľnohospodárov investujúcich do bioplynových staníc a regulačné predpisy týkajúce sa spracovania digestátu a hospodárenia s hnojom.
Priaznivé podmienky: politické stimuly a trhové podmienky.
Menej priaznivé podmienky: finančné, právne a sociálne podmienky.

Prekážky

Technické prekážky: nedostatok technického vzdelania a znalostí, chýbajúca plynová infraštruktúra a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.
Ekonomické prekážky: vysoké investičné náklady, nedostatok dotácií a investičné riziko.
Inštitucionálne prekážky: zložité administratívne a právne postupy, neisté politické prostredie, nedostatočné stimuly a nedostatočná politická podpora.
Sociálno-kultúrne prekážky: nedostatočná informovanosť, odpor voči zmenám a nízka spoločenská akceptácia.
Vedľajšie environmentálne účinky: sťažnosti na zápach a hluk, vplyv monokultúr energetických plodín na potravinovú bezpečnosť a klímu.
Prekážky pre ženy, ktoré sa chcú zapojiť do sektora bioplynu: presvedčenie o zručnostiach žien, príťažlivosti práce a stereotypoch rodových rolí.

©2024 ALFA Engagement Platform

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account